KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

ALAYBEYİ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (“ALAYBEYİ”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve ALAYBEYİ ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel veriye ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereğini yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel verilerin korunması, ALAYBEYİ’ nin temel politikaları arasında olup, işletmemizin varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. ALAYBEYİ, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ALAYBEYİ tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından en iyi şekilde koruma altında işlenebilmektedir.

Şirketimizde çalışan adayı, çalışan, çalışan yakını, hissedar-ortak, stajyer, tedarikçi, tedarikçi çalışanı, ürün veya hizmet alan kişi, denetçi, ziyaretçi gibi ilgili kişi tiplerinde kimlik, iletişim, mesleki deneyim, sağlık bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, özlük, finans, fiziksel mekan güvenliği, araç bilgisi, müşteri işlem, lokasyon, işlem güvenliği, hukuki işlem ve pazarlama kategorilerindeki  kişisel veriler bulunmaktadır.

ALAYBEYİ olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka uygunluk nedenleri gereği veya veri sahiplerinin rızasıyla elde edilmiş;

Çalışanlarımıza ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim, sağlık bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, özlük, finans, araç bilgisi, lokasyon, işlem güvenliği, hukuki işlem, kategorilerindeki kişisel verileri; insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, stajyer ve aday çalışanların seçim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların ücret politikalarının yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlarımızın yan haklarının korunması ve yerine getirilebilmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, bireysel emeklilik süreçlerinin yürütülmesi,  sözleşme ve muvafakat süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlarımızın sorumluluklarına ait kayıtların tutulabilmesi, çalışanlarımızın performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve ücret politikasının yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, acil durum süreçlerinin ve iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, disiplin süreçlerinin yürütülmesi, eğitim süreçlerinin yürütülmesi ve organizasyonu yapılabilmesi maksadıyla, iş sürekliliğinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mal / hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibinin yapılabilmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülebilmesi, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi ve şirket genelinde iş faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi maksatlarıyla,

Çalışan adaylarına ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim, sağlık bilgileri kategorilerindeki kişisel verileri; çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla,

Çalışan yakınlarına ait kimlik, iletişim, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, sağlık bilgileri kategorilerindeki kişisel verileri, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, ücret politikasının yürütülmesi maksadıyla,

Çalışan referansına ait kimlik ve iletişim bilgisi insan kaynakları faaliyetlerinin yerine getirilmesi, referans kontrolünün yapılması maksadıyla,

Ürün veya hizmet aldığımız tedarikçilerimize ait kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim, araç bilgisi, fiziksel mekan güvenliği gibi kişisel veriler; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  mal / hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, belgelendirme süreçlerinin yönetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi maksatlarıyla,

Müşterilerimize ait hukuki işlem, iletişim, kimlik, müşteri işlem, gibi kişisel veriler; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi maksatlarıyla,

Web sayfası müşterilerimize ait kimlik, iletişim ve finans ile ilgili veriler; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, maksatlarıyla,

Hissedar ve ortaklarımıza ait kimlik bilgileri; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi maksatlarıyla,

Aynı zamanda şirketimiz alanlarına giriş yapan herkesin şirketimizin fiziksel mekân güvenliğini sağlamak maksadıyla görüntü kayıtları,

ALAYBEYİ tarafından işlenmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, ALAYBEYİ’ ne ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine kaydedilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla, şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketleriyle, acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleri,  hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kuruma bağlı alt birimleri,  özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Adli makamlar çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim ve danışmanlık firmalarıyla, ALAYBEYİ adına veri işleyen (IT desteği veren) firmalarla, ilgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla, şirket tarafından kullanılan ortak veri tabanının işlerliği açısından ilgili tedarikçilerle, yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

Tedarikçilerimiz ve müşterilerimize ait veriler, hukuki sorumluluklarımız yerine getirebilmek için yetkili kurum ve kuruluşlara, aldığımız veya sattığımız ürünlerin güvenliğini sağlamak için sigorta şirketleriyle, finansal iletişimi sağlayabilmek için bankalarla, hukuki süreçlerimizi yürütebilmemiz için hukuk firmalarıyla, kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak ve aynı  zamanda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında öngörüldüğü üzere (213 sayılı vergi usul kanunu, 6098 sayılı borçlar kanunu, 193 sayılı gelir vergisi kanunu, 4632 sayılı bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu, 4857 sayılı iş kanunu, 5510 sayılı sosyal sigortalar kanunu, 5179 sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu, 5651 sayılı  internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, bankacılık kanunu, 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun, 29188 sayılı mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik, 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında, 29457 sayılı elektronik ticarette hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar hakkında yönetmelik, 27255 sayılı karayolu taşıma yönetmeliği, 5411 sayılı bankacılık kanunu, 29417 sayılı ticari iletişim ve ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik) otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme talep etme haklarınız mevcuttur.

Yukardaki maddelerde geçen haklarınızı “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

Adrese elden yapılan başvuru: İlgili kişinin “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurup, Kişisel verileriniz ile ilgili işlemin yapılmasını istediğiniz Veri Sorumlusunun ULUBATLIHASAN MAHALLESİ ANKARA CADDESİ NO: 148/1 KARATAY KONYA adresine bizzat yapacağı başvurudur. Başvuru esnasında kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir.

Noter aracılığı ile başvuru: İlgili kişinin noter tarafından tasdiklenmiş “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu iadeli/taahhütlü olarak ULUBATLIHASAN MAHALLESİ ANKARA CADDE NO: 148/1 KARATAY KONYA adresine göndermesi veya noter tarafından belirtilen adrese gönderilerek yapılan başvurudur. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Ayrıca ilgili kişi “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurduktan sonra, 10.03.2018 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğine göre; taleplerini güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle alaybeyi@hs02.kep.tr veya alaybeyi@alaybeyi.com.tr adresine konu kısmına KVKK KAPSAMINDA BAŞVURU TALEBİ yazarak gönderebilir. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

ALAYBEYİ, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nin” yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

BEYTAŞ TİCARET TAAHHÜT PAZARLAMA LTD. ŞTİ. ile ALAYBEYİ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. grup şirketlerdir.

ALAYBEYİ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (“ALAYBEYİ”) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve kişisel veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

Kurumumuzun lokasyonlarına giriş yapan tedarikçi ve çalışanları, müşteri ve çalışanları vb gibi kişilerin kimlik, iletişim ve araç bilgileri ve görsel kayıtları fiziksel güvenliğimizi sağlamak, lojistik faaliyetleri gerçekleştirebilmek, iş faaliyetlerimiz ve iletişim faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan toplanabilmektedir. Toplanan bu verilerin ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve istendiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmekte, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında sigorta süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.alaybeyi.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan ALAYBEYİ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

ALAYBEYİ “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ’ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.